Gedragscode Pastoraat

Per 1 mei 2015 is een nieuwe klachtenprocedure in werking getreden binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland: het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Deze klachtenprocedure maakt onderdeel uit van een bouwwerk voor de aanpak en preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Onder de maatregelen die de R.-K. Kerk heeft genomen ter preventie is de invoering van de eis van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, het aannemen van kandidaten hiervoor en de aanstelling van bepaalde categorieën vrijwilligers en functionarissen. Met de ‘Gedragscode Pastoraat’ sluit de Kerk aan bij gedragscodes die in andere sectoren van de samenleving gangbaar zijn. Een antecedentenonderzoek was reeds sinds 2005 verplicht bij de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, wanneer zij overstapten naar een ander bisdom of een andere religieuze instelling.

Informatie op deze website:
13-04-2018 Gedragscode Pastoraat geëvalueerd en herzien
12-02-2018 Regeling gratis VOG voor parochievrijwilligers verlengd
17-07-2017 Regeling gratis VOG verlengd tot eind 2017
16-05-2017 Decreet verlenging geldingsduur Gedragscode Pastoraat tot 1 mei 2018
07-07-2016 Decreet verlenging geldingsduur Gedragscode Pastoraat
20-01-2016 Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
09-07-2015 Aandacht voor nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
26-05-2015 Campagne voor preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag
01-05-2015 Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
01-07-2014 Nieuw bouwwerk aanpak en preventie seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag

Meer informatie is te vinden op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl.

Deze website geeft aan
– wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
– hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld

Het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is ingesteld op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking trad. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken. Op de website van het Meldpunt kunnen zowel het Reglement als de Gedragscode worden gedownload.

R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET UTRECHT
www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
Tel.: 06 24 955 899

Op de websites van de R.-K. Kerk in Nederland en de KNR zijn ook uitgebreide dossiers over dit onderwerp opgenomen. Voor leden van pastorale teams, parochiebestuurders en parochiesecretariaten is aanvullende informatie beschikbaar op het Extranet.