Diaconie

Diaconie en caritas zijn wezenlijke elementen van de R.-K. Kerk. Het woord ‘diaconie’ komt van het Griekse diakonia en betekent dienst. Caritas betekent liefde. De Kerk ziet caritas en diaconie, in de zorg voor de naaste(n), als één van haar belangrijkste taken. In caritas en diaconie maakt de Kerk concreet werk van een meer rechtvaardige wereld.

Lokaal gebeurt dat in parochies en geloofsgemeenschappen. In de parochies wordt de diaconie uitgevoerd door de leden van de pastorale teams en vrijwilligers, waarvan er een aantal als diaconaal assistent werkzaam zijn (klik hier voor meer informatie over de opleiding tot diaconaal assistent). De Parochiële Caritas Instelling (PCI) ondersteunt dit werk. Daarnaast verlenen de lokale caritaswerkgroepen noodhulp aan degenen die daar om vragen. Er worden ook lokale en regionale projecten gesteund die de armen ten goede komen.

Belangstellenden kunnen zich gratis abonneren op de Diaconale Nieuwsbrief die vier keer per jaar verschijnt. Daarnaast besteedt ook het bisdomblad ‘Op Tocht’ in elk nummer aandacht aan diaconie; nieuwsberichten over diaconie op deze website zijn hier te vinden.

Vanuit het Aartsbisdom Utrecht krijgen de PCI-en ondersteuning. Vragen en berichten kunnen bij de volgende personen worden ingediend:

  • diaken Tom van Vilsteren, diocesaan diaconaal werker, diaconaalwerker@aartsbisdom.nl
  • diaken Arnauld Dols, adjunct econoom, Dols@aartsbisdom.nl:
    begrotingen en jaarrekeningen en machtigingsaanvragen voor alles wat de normale bedrijfsvoering te boven gaat (denk aan het aanvaarden van legaten en erfenissen, maar ook aan het aan- en verkopen van gronden of onroerend goed en het aangaan van huur- en pachtovereenkomsten; zie ook het Algemeen Reglement art 18).
  • Rob Knoren, secretaris van de econoom, R.Knoren@aartsbisdom.nl:
    aanvragen benoeming of herbenoeming of ontslag.

De aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk en hulpbisschop mgr. Hoogenboom brengen jaarlijks een bezoek aan diaconale projecten in één of meer parochies. Zo worden zij geïnformeerd over de diaconale inzet in de lokale geloofsgemeenschappen.

Sinds 2003 wordt elke drie jaar de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt aan een diaconaal project of activiteit in het Aartsbisdom Utrecht.