Aartsbisschop

2020-05-29 Kardinaal Eijk s1a kl

Zijne Eminentie
Willem Jacobus kardinaal Eijk

wapen-kardinaal-eijk-kleur-zonder-tekst-klein

Wapenspreuk
Noli recusare laborem
(Weiger het werk niet)

 • Geboren te Duivendrecht 22 juni 1953
 • Diaken gewijd 15 september 1984
 • Priester gewijd 1 juni 1985
 • Bisschop gewijd 6 november 1999
 • Sinds 26 januari 2008 aartsbisschop van Utrecht
 • Kardinaal gecreëerd door paus Benedictus XVI 18 februari 2012, titelkerk: San Callisto
 • Bisschopreferent van de beleidssector Roeping en Opleiding tot kerkelijke bedieningen (sinds 2001)
 • Bisschopreferent voor het themaveld Medische Ethiek (sinds 1999)
 • Lid van de Pauselijke Academie voor het Leven (lid van 2004 tot 1 januari 2017 (datum statutenwijziging), bestuurslid sinds 2005.
  Na statutenwijziging medio 2017 voor periode van vijf jaar benoemd tot lid van deze Pauselijke Academie)
 • Lid van de Wetenschappelijke Raad van de Faculteit voor Bio-ethiek van de Pauselijke Universiteit Regina Apostolorum te Rome (Sinds 2001)
 • Lid van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding (2012)
 • Lid van de Pauselijke Raad voor de Leken (februari 2014)
 • Lid van de redactieraad van de Nederlandse uitgave van het internationale theologietijdschrift Communio

Doctoraat: Geneeskunde (Leiden) en filosofie (Rome)
Licentiaat: Filosofie en theologie (Rome)