KNR-waarderingsprijs: nomineren kan tot 31 maart

Eens in de twee jaar reiken de Hogere Oversten van de religieuze orden en congregaties, verenigd in de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) een prijs uit aan een initiatief dat zij waarderen en waarin zij zich herkennen. Deze KNR-waarderingsprijs is een prijs ter bekroning of stimulering van activiteiten die in de lijn staan van religieuze tradities op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit. Vanwege corona is de prijs in 2020 niet uitgereikt, maar uitgesteld naar november 2021.

Lees verder

Ariënsinstituut werft kandidaten voor nieuw studiejaar

Het Ariënsinstituut kijkt voorzichtig vooruit en wil plannen maken voor het nieuwe studiejaar. Het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten “heeft als voornemen om in september 2021 wederom te beginnen met een nieuw studiejaar,” schrijft rector Kuipers in een brief die deze week aan de leden van de pastorale teams in het aartsbisdom is gestuurd.

Lees verder

Voormalig priester H.G.J. Kruthoff overleden

Op 16 februari 2021 overleed de heer Hendrikus Gerhard Joseph Kruthoff. Hij werd geboren te Losser op 10 februari 1938. Na zijn priesterwijding op 22 juli 1962 was hij pastoraal werkzaam in de parochies te Heino, Groenlo en Arnhem. Nadat hem dispensatie van de celibaatsverplichting was verleend, was de heer Kruthoff van 1975 tot 1 maart 1999 achtereenvolgens als catecheet werkzaam aan de Scholengemeenschap ’t Rytbroeck en het R.-K. Cortenbosch College, beide te Apeldoorn. Op 1 maart 1999 werd hem op eervolle wijze ontslag verleend en ging hij met pensioen.

Lees verder

Februarinummer Op Tocht: aandacht voor Veertigdagentijd

Het februarinummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ staat voor een belangrijk deel in het teken van de Veertigdagentijd die deze week is begonnen. Zo is de Vastenbrief van kardinaal Eijk integraal opgenomen en wordt de Vastenactie-campagne van dit jaar belicht. Ook is er aandacht voor de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag online ging en waarop de Nederlandse bisschoppen oproepen om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk.

Lees verder

Bisschoppen roepen met website op: Vier Pasen!

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Lees verder

Vastenbrief kardinaal Eijk: ‘Werp het anker van de ziel uit’

Kardinaal Eijk heeft een boodschap geschreven ten behoeve van de Veertigdagentijd die op 17 februari (Aswoensdag) begint. De tekst is gestuurd naar de parochiebesturen en de leden van de pastorale teams, met het verzoek deze zo breed mogelijk binnen de parochies te verspreiden. Ook is de brief opgenomen in het februarinummer van bisdomblad ‘Op Tocht’, dat eind deze week verschijnt. In zijn brief, getiteld ‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’, stelt de aartsbisschop van Utrecht dat de Veertigdagentijd “ons van oudsher vraagt om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is een periode van verstilling, bezinning en onthouding,” waarin “we God kunnen naderen in ons gebed.”

Lees verder

Gebedskaart verspreid vanwege Aswoensdag

Het Aartsbisdom Utrecht heeft in de aanloop naar Aswoensdag een gebedskaart verzonden naar de parochies voor mensen die graag stil willen staan bij Aswoensdag, maar vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze aan de uitreiking van het askruisje kunnen deelnemen.

Lees verder

Paus: Veertigdagentijd is tijd om geloof, hoop en liefde te hernieuwen

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te houden, die “zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis” (Fil. 2, 8). “In deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het ‘levende water’ van de hoop en ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en zusters in Christus,” zegt de paus.

Lees verder