PCI

De Parochiële Caritasinstelling (PCI) is en voelt zich verantwoordelijk voor de leniging van de nood binnen haar werkgebied. Soms hebben mensen op korte termijn dringend ondersteuning nodig. Dan helpt de PCI. Daarbij heeft de PCI een eigen protocol: wie geven we wel en niet hulp. Er wordt altijd naar een oplossing gezocht.

De PCI helpt zelf, maar vindt ook steeds vaker samenwerking met lokale hulpverlening in buurtzorg of maatschappelijk werk. Ook wordt in de verlening van hulp samenwerking gezocht met andere kerken.
De hulp die de PCI geeft is gebaseerd op naastenliefde. Elk mens is een beeld van God. De ander is een mens zoals wij. We geven niet als hulpverleners, maar als gelovigen.

ANBI
De Parochiële Caritasinstelling heeft ten doel om in en vanuit de parochie kortstondige materiële en niet-materiële (nood)hulp te verlenen aan diegenen die in nood verkeren. Daarnaast ondersteunt zij (financieel) lokale projecten die bijdragen aan het welbevinden van mensen in armoede en sociaal isolement.
Zij beheert het daarvoor opgebouwde vermogen van de caritasinstelling en zorgt voor het verwerven van middelen alsook voor de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de Caritas onder het kerkelijk gezag van de aartsbisschop.
Zij handelt vanuit het katholiek sociaal denken dat gebaseerd is op naastenliefde en de overtuiging dat elk mens een beeld van God is.
Zij handelt op grond van artikel 7 van het Reglement voor het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland, welk ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend als rechtspersoon naar Nederlands recht.

Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële Caritasinstelling in de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie
Dit reglement wil een goed middel zijn om de caritasbesturen en de geloofsgemeenschappen te stimuleren bij hun taak op het gebied van de caritas.
Download het Algemeen Reglement

Aanvullingen op het Algemeen Reglement in het Aartsbisdom Utrecht
Dit informatieboekje is een handleiding met de afspraken op basis van het Algemeen Reglement voor PCI-en in het Aartsbisdom Utrecht.
Download de Aanvullingen

FORMULIEREN: Benoemingen of ontslag:
Benoeming of verlenging van termijn van bestuursleden of ontslag, hiervoor is nodig:
Downloads:

FORMULIEREN: Jaarplan en begroting:
* Voor 1 mei jaarrekening en jaarverslag van het afgelopen jaar.
* Voor 1 december begroting en jaarplan voor het komende jaar. Hiervoor is nodig:
Downloads:

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Besturencursus PCI