willibrord onderscheidingWillibrordplaquette

De Willibrordplaquette is de bisdommelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht en bestaat sinds 7 november 2001. De Aartsbisschop van Utrecht eert met deze onderscheiding die gelovigen in het bisdom, die betekenisvolle, meer dan gewone verdiensten hebben verricht voor de kerkgemeenschap ter plaatse. Zij is bestemd voor vrijwilligers en voor niet-pastoraal personeel in dienst van parochies en bisdom met een langdurige inzet (5 jaar of meer) in belangrijke functies binnen de kerkgemeenschap.
De beargumenteerde schriftelijke voordracht dient plaats te vinden via het secretariaat van het Aartsbisdom Utrecht.

Adresgegevens:
Aartsbisdom Utrecht
T.a.v. dhr. T.C.W. Groot
Postbus 14019
3508 SB Utrecht
e-mail: groot@aartsbisdom.nl

De Willibrord-onderscheiding bestaat uit:
– een bronzen plaquette
– een oorkonde, ondertekend door de aartsbisschop
– een draagspeld behorende bij deze onderscheiding

De plaquette
Op de bronzen plaquette staat St. Willibrord afgebeeld, als eerste bisschop van de Friezen. Als bisschop draagt hij een mijter en een staf. Ook is het pallium te zien, de witte band om de schouders, voorzien van zwarte kruisjes. Dit pallium drukt het pauselijk gezag en de verbondenheid van de plaatselijke Kerk met de wereldkerk uit. De paus schenkt het pallium jaarlijks aan alle aartsbisschoppen die hij in de voorafgaande twaalf maanden heeft benoemd.

Linksboven op de plaquette staat de naam St. Willibrord en rechtsboven staan de namen van twee belangrijke plaatsen in het leven van Willibrord: Utrecht, zijn eerste standplaats als bisschop van de Friezen en Echternach, de plaats waar hij gestorven is en begraven ligt.

Er staan tien medebroeders afgebeeld op het brons. Acht zitten, in twee groepjes van vier, op een rij (zoals in koorbanken in een klooster) en vooraan zijn twee monniken bezig met schrijfwerk. Dat het hier om monniken gaat, is te zien aan hun kleding: de pij.

De draagspeld
De draagspeld is een ronde rozet, geel met twee blauwe strepen.

Willibrord
Willibrord was de Ierse monnik die in het jaar 690 als missionaris naar Nederland kwam. Hij werd tijdens een (tweede) bezoek aan Rome in 695 door paus Sergius gewijd tot ‘aartsbisschop onder de Friezen’. Bij zijn bisschopswijding ontving hij van de paus de naam Clemens. Wij blijven hem gedenken onder de naam van de H. Willibrord. Over zijn bisschopswijding schreef Willibrord in 728 in zijn liturgische kalender:

In de naam van onze Heer kwam Clemens Willibrordus in het jaar 690 na de menswording van Christus over zee naar Francië en in Gods naam werd hij er in het jaar 695 na de menswording van de Heer, ofschoon onwaardig, te Rome tot bisschop gewijd door de apostolische man heer Sergius, de paus. En nu beleeft hij in Gods naam het jaar 728 na de menswording van onze Heer Jezus Christus, in Gods naam gelukkig (in Dei nomine feliciter).