Aartsbisdom > Nieuws > St. Catharinakathedraal: gebed voor vrede

St. Catharinakathedraal: gebed voor vrede

In de St. Catharinakathedraal te Utrecht werd op 14 september gebeden voor vrede in Oekraïne en heel Europa. Mgr. Hoogenboom was hoofdcelebrant tijdens de Mis, pastoor Boogers van de Utrechts St. Martinusparochie concelebreerde. Aansluitend was er stille aanbidding van het Heilig Sacrament. De viering was onderdeel van de dag van gebed voor de vrede waartoe de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) had opgeroepen.

Op 14 september viert de Kerk het feest van de Kruisverheffing, een feest dat op bijzonder plechtige wijze wordt gevierd in de Oosterse ritus. Alle Nederlandse bisdommen namen deel aan dit gebed, op die manier wil de Rooms-Katholieke Kerk in Europa haar nabijheid en solidariteit met de Oekraïners tot uitdrukking wil brengen. Zo werd gebeden: “Voor vrede en gerechtigheid in Oekraïne: dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld, dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen, dat met de stuwkracht van de Heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.”

Mgr. Hoogenboom stond in zijn preek stil bij het feest van Kruisverheffing: “Sinds de dagen van het Nieuwe Testament geldt het kruis als het teken van heil. Heel de aardse levensweg van de christen, van geboorte tot dood, staat onder het teken van het kruis. Het kruis is het christelijke symbool bij uitstek dat ondanks de secularisatie gelukkig nog op tal van plaatsen in onze samenleving zichtbaar aanwezig is. Het kruis is de samenvatting van de christelijke heilsboodschap. … Tegelijkertijd moet worden gezegd dat het kruis als lijdenswerktuig ook een teken van tegenspraak is. Het staat midden in ons leven geplant als we geconfronteerd worden met ziekte en dood, als tegenslagen en teleurstellingen ons treffen, als het noodlot toeslaat.”
“We vieren het feest van Kruisverheffing in een tijdsgewricht waarin we getuigen zijn van onvoorstelbaar veel lijden en dood in onze wereld. In Oekraïne, maar ook op heel veel andere plaatsen. De oorlog in Oekraïne berokkent al meer dan een half jaar dagelijks onmetelijk leed aan talloos veel mensen en bedreigt de wereldvrede. In dit donkere uur, zo zei paus Franciscus eerder dit jaar, is de Kerk dringend geroepen om met voorbeden ten beste te spreken bij de Vredevorst. Ook moet de Kerk, de gemeenschap van gelovigen, haar nabijheid betuigen aan hen die rechtstreeks door het conflict getroffen worden.”
Door de tv-beelden die ons allemaal op het netvlies staan gegrift, worden we ook geconfronteerd met de vraag van het ‘waarom’ van al dit kwaad, zo merkte mgr. Hoogenboom op. Hij ging vervolgens in op de vraag hoe we dit kwaad moeten plaatsen: waarom laat God dit allemaal toe? “De sleutel tot het begrip van het mysterie van het kwaad ligt in het geloofsgeheim van het kruisoffer van onze Heer. God is in de regelrechte confrontatie met lijden en dood tot het uiterste gegaan,” aldus de Utrechtse hulpbisschop. “Het is de liefde die ons de sleutel geeft om Jezus’ kruisdood te verstaan. Op het feest van vandaag worden we uitgenodigd om op te zien naar Jezus op het kruis, om te zien hoe Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid heeft geleerd.”