Aartsbisdom > Nieuws > Kardinaal Eijk in Chrismamis: luister naar Heilige Geest

Kardinaal Eijk in Chrismamis: luister naar Heilige Geest

In een drukbezochte Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (parochie St. Franciscus) werd op 27 maart de jaarlijkse Chrismamis gevierd. In zijn openingswoord heette kardinaal Eijk onder meer de parochianen uit alle parochies van het Aartsbisdom welkom. “Ik wens iedereen een gezegende viering in de kracht en vrede van de Heilige Geest die wij straks over de oliën afsmeken en die bij de toediening van een aantal sacramenten in het komende jaar in het aartsbisdom zullen worden gebruikt.”

Voorafgaand aan de viering baden de aanwezigen een Rozenhoedje, vanwege onder meer de komst in april van een reliekschrijn met een stuk van het gebeente van de heilige Bernadette Soubirous. Het Buitenkerkkoor uit Kampen (Thomas a Kempis parochie) verzorgde de gezangen tijdens deze Mis, waarin de aartsbisschop de olie voor de zieken en geloofsleerlingen zegende, alsook het Chrisma wijdde voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren. “Komende 9 november zal het Chrisma in het bijzonder worden gebruikt bij de priesterwijding van James Keuben uit Borne. Moge de Heilige Geest hem in deze tijd van voorbereiding op zijn diaken- en priesterwijding vervullen,” aldus kardinaal Eijk in zijn openingswoord. Daarin heette hij onder meer ook de priesters, diakens, religieuzen en pastoraal werkers, catechetisch medewerkers en diaconaal assistenten of degenen die daartoe in opleiding zijn en priesterstudenten en diakenstudenten welkom. De priesters van het aartsbisdom vernieuwen tijdens de Chrismamis traditiegetrouw hun wijdingsbeloften.

In zijn preek benadrukte kardinaal Eijk dat “Christus, Gods Zoon mens is geworden om ons de juiste weg in ons leven te laten zien en ons de kracht te geven die te begaan. Als we Jezus volgen, kunnen we als vrucht van zijn kruisdood en verrijzenis ook deel krijgen aan de verrijzenis en het eeuwig leven bij God.” Het volgen van Jezus omvat volgens kardinaal Eijk een programma voor het hele leven. “Dit programma houdt in dat we totaal gaan delen in de wijze van leven, in de bestemming en in de missie van de Heer. Jezus is de weg die we moeten volgen en de Heilige Geest is daarbij onze gids,” aldus kardinaal Eijk. “Diezelfde Geest van God die Jezus een zending geeft, laat ook ons weten wat onze missie of zending is. Die is niet voor iedereen hetzelfde.”

Kardinaal Eijk: “Hoe weten wij nu welke persoonlijke missie, welk levensprogramma de Heilige Geest ons geeft om Jezus op vruchtbare wijze na te volgen? Als we oppervlakkig leven, dan lopen we het risico om de stem van de Heilige Geest niet op te merken. Als we altijd op sociale media zitten, zijn we constant bezig met dingen buiten ons. Doen we dat teveel, dan kan ons innerlijk leven verschralen. Maar dat hebben we hard nodig om de Heilige Geest te horen. Want de Heilige Geest blijft in zekere zin achter de schermen en spreekt met zachte stem. De Heilige Geest is daarom wel vergeleken met een souffleur. De souffleur zit in een klein hokje voor op het podium, zodanig dat het publiek hem niet ziet, en fluistert een acteur die zijn tekst kwijt is toe wat hij moet zeggen.”

In tegenstelling tot menselijke souffleurs spreekt de Heilige Geest echter niet tot het oor, maar tot het hart. Hij spreekt in ons innerlijk op verschillende manieren, aldus kardinaal Eijk. “Hij kan ons gedachten ingeven. Vaak laat hij mensen hun roeping ontdekken door hen een groot, diep en onstilbaar verlangen in te geven naar een bepaalde levensstaat: priesterschap, diaconaat, het religieuze leven, huwelijk of ook naar een bepaald beroep. Hij laat ons niet van meet af aan ons totale levensprogramma in het kader van de navolging van Christus ontdekken. Dit gebeurt geleidelijk. Onze missie wordt door de Heilige Geest duidelijk gemaakt in de verschillende situaties die we in ons leven tegengekomen, daarop toegepast en daaraan aangepast.”

Kardinaal Eijk: “Wij ontvangen allemaal de Heilige Geest bij het doopsel. Door het vormsel geeft de Heilige Geest ons de kracht om getuige te zijn van Jezus op de plaats waar wij leven. Bidden we dat de Heilige Geest het streven van het aartsbisdom om te komen tot missionaire parochies rijkelijk zegent. En dat Hij allen in onze parochies duidelijk mag ingeven wat hun persoonlijke missie is om Jezus na te volgen en in goede samenwerking met andere parochianen Hem en zijn Blijde Boodschap aan hun medemensen bekend te maken. Met als doel uiteraard dat ook zij Jezus gaan volgen.”
Na de viering werden de zojuist gezegende en gewijde HH. Oliën meegegeven aan vertegenwoordigers van de parochies.