‘Lichtweg’ met kinderen voor in de Paastijd

Het Aartsbisdom Utrecht heeft ten behoeve van de Paastijd een ‘lichtweg’ met kinderen ontwikkeld. Deze is in februari 2013 digitaal toegestuurd aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van het aartsbisdom; ook in de andere bisdommen is er belangstelling. Vier personen hebben deze lichtweg uitgewerkt op basis van passages uit het ‘Evangeliarium voor vieringen met kinderen’. Na elke statie is er een gebed en een korte tekst om te zingen. Tevens kunnen de aanwezigen kaarsjes ontsteken aan de nieuwe paaskaars en het geloof van het Doopsel hernieuwen.

Kardinaal Eijk schrijft in de inleiding: “Al vele generaties zijn katholieken vertrouwd met het bidden van de ‘kruisweg’; hierin wordt aan de hand van 14 staties het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus overwogen. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft zich in verschillende landen ook de ‘lichtweg’ ontwikkeld, waarin eveneens aan de hand van staties de verrijzenis van onze Heer Jezus wordt overwogen. De paaskaars, die wordt ontstoken in de paaswake, is een symbool van Zijn verrijzenis uit de dood. Het licht van de paaskaars is een teken van onze diepste vreugde en hoop. Vandaar de naam ‘lichtweg’. In ons land is het bidden van de lichtweg (nog) niet erg gebruikelijk. Met deze uitgave hopen wij eraan bij te dragen dat de lichtweg meer en meer een plaats krijgt in het geloofsleven van velen.”

‘Kerndagen van ons geloof’
De lichtweg kan gebeden worden vanaf Paasmorgen (dus na de Paaswake), gedurende de gehele Paastijd. De lichtweg kan in zijn geheel gebeden worden (alle 14 staties) of in delen. Zo kunnen tot aan Hemelvaart de eerste 11 staties overwogen worden, uitlopend in de hernieuwing van het geloof en het Gebed des Heren. Vanaf Hemelvaart verdienen de 12de t/m de 14de statie bijzondere aandacht. De lichtweg kan zowel in de kerk gebeden worden alsook thuis, op school, in een zieken- of verpleeghuis of op andere plaatsen. In de kerk zal de nieuwe paaskaars een centrale plaats hebben. Thuis of elders kunnen vier zogeheten ‘thuispaaskaarsen’ die plaats innemen alsook het nieuwe doopwater dat vanaf de paaswake mee naar huis of de school of de ziekenkamer genomen kan worden, om er een kruisteken mee te kunnen maken.
“Deze uitgave is speciaal bedoeld om te bidden samen met kinderen,” aldus kardinaal Eijk. “Naast de liturgische plechtigheden van het Paastriduum (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen) bieden vroomheidsoefeningen als de kruisweg en de lichtweg goede momenten om kinderen en hun ouders actief te betrekken bij de viering van de kerndagen van ons geloof en kerk-zijn. De passages uit de Evangeliën kunnen door volwassenen voorgelezen worden, maar ook in een rollenspel met kinderen. Kinderen kunnen tijdens het voorlezen deze passages ook uitbeelden. Hopelijk zullen velen – zeker ook onze kinderen – door het bidden van de lichtweg groeien in het geloof in onze Heer Jezus die zegt: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten’ (Joh. 8, 12).”

Klik hier om de Lichtweg te downloaden (PDF)
Klik hier om de Lichtweg te bestellen