Aartsbisdom > Algemene Bisschoppensynode 2023-2024 > Aartsbisdom zet stappen in diocesane fase synodaal proces

Aartsbisdom zet stappen in diocesane fase synodaal proces

De diocesane fase van de Algemene Bisschoppensynode 2023 ging op 17 oktober van start. Sindsdien zijn in het Aartsbisdom Utrecht de nodige stappen gezet. Nadat op 6 oktober het Metropolitaan Kapittel van het Aartsbisdom Utrecht al was gehoord over de organisatie van de diocesane fase van het synodale proces, zijn op 26 oktober de Priesterraad en op 1 november de Diocesane Raad van Permanente Diakens hierover gehoord. De pastoors in het aartsbisdom hebben vorige week materiaal gekregen waarmee ze in hun parochies bijeenkomsten kunnen houden in het kader van het synodaal proces.

De diocesane contactpersoon voor de organisatie van het synodale proces in het Aartsbisdom Utrecht is hulpbisschop en vicaris-generaal mgr. Th.C.M. Hoogenboom. Hij wordt bijgestaan door een coördinatieteam (bestaande uit hulpbisschop en vicaris-generaal mgr. H.W. Woorts, bisschoppelijk vicaris J.G.M. Pauw, bisschoppelijk vicaris R.G.W. Cornelissen, pastoraal werkster mevrouw A.M.A.L. Gunnink-Van den Berg en diaken W.H. van den Dool).
In de periode t/m maart 2022 zullen in het kader van het synodale proces in het Aartsbisdom Utrecht op brede schaal consultaties plaatsvinden. Alle consultaties worden gehouden op basis van de door het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) gemaakte handreiking Diocesane fase Bisschoppensynode 2023 ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Dit werkdocument bevat een aanduiding van de drie centrale thema’s en de daarop gebaseerde richtvragen aan de hand waarvan in het aartsbisdom de raadpleging zal plaatsvinden. Deze thema’s zijn:
– vieren;
– medeverantwoordelijkheid voor de missie;
– dialoog in Kerk en samenleving.
De keuze voor deze drie thema’s is ingegeven door de zorg voor de evangelisatie of re-evangelisatie van onze streken.

Wat is er al gebeurd / wat staat er gepland?

  1. De proost van het Metropolitaan Kapittel van het Aartsbisdom Utrecht mgr. Th.C.M. Hoogenboom bespreekt de richtvragen met de leden van het Metropolitaan Kapittel.
  2. De aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk bespreekt als voorzitter van de Priesterraad van het Aartsbisdom Utrecht de richtvragen met de leden van de Priesterraad.
  3. De pastoors van de parochies van het Aartsbisdom Utrecht worden uitgenodigd om in hun parochie leiding te geven aan het geloofsgesprek in het kader van het synodaal proces op parochieel niveau. Zij ontvingen deze uitnodiging met bijbehorende stukken en suggesties op 4 november.
  4. De drie bisschoppelijke regiovicarissen, mgr. H.W. Woorts, J.G.M. Pauw en R.G.W. Cornelissen, raadplegen in een speciaal belegde vergadering de leden van de cura in hun vicariaat.
  5. De drie bisschoppelijke regiovicarissen raadplegen in een speciaal belegde vergadering de leden van de diakenkring in hun vicariaat.
  6. De drie bisschoppelijke regiovicarissen raadplegen in een speciaal belegde vergadering de emeriti (priesters en diakens) die woonachtig zijn in hun vicariaat.
  7. Vicaris Pauw voor jeugd/jongeren en catechese spreekt met het Jongerenplatform Utrecht en andere jongeren met wie er contact is in het kader van het referentschap.
  8. Vicaris Cornelissen voor het huwelijks- en gezinspastoraat houdt een geloofsgesprek met echtparen/jonggehuwden met wie er contact is in het kader van het referentschap.
  9. Kardinaal Eijk raadpleegt de in het aartsbisdom wonende religieuzen tijdens de Religieuzendag op 11 februari 2022.
  10. De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht raadpleegt de bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene.

Het is de bedoeling dat de verschillende geloofsgesprekken in het kader van de diocesane fase van het synodaal proces voorafgegaan worden door gebed – daartoe is het gebed ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’ (‘Adsumus Sancte Spiritus’) aangereikt door het Secretariaat van de Bisschoppensynode. Dit gebed wordt altijd gebeden voorafgaand aan synodes. Kardinaal Eijk zei hierover tijdens de openingsviering in Apeldoorn op 17 oktober: “Vandaag bidden wij in het bijzonder om de verlichting door de Heilige Geest bij het doorlopen van dit synodale proces. Hij is de ‘Helper’ die Jezus ons in het Evangelie heeft beloofd en met Pinksteren aan zijn Kerk gegeven heeft. We bidden dat we, geleid door de Heilige Geest, in gesprek met elkaar die gezamenlijke weg kunnen vinden. Daarom worden we aan het begin van deze viering besprenkeld met wijwater om ons aan ons Doopsel te herinneren, het sacrament waarin we de gave van de Heilige Geest hebben ontvangen en waardoor we christen zijn geworden.”