Schenken aan het Aartsbisdom Utrecht

Het aartsbisdom als goed doel? Enkele decennia geleden was dat vanzelfsprekend, in de 21ste eeuw is dat veel minder het geval. Toch is het aartsbisdom nog steeds afhankelijk van financiële steun om zijn missie te kunnen uitvoeren. Een missie die de heilige Willibrord in 695 begon, toen hij de eerste aartsbisschop op de zetel van Utrecht werd. De huidige aartsbisschop, kardinaal Eijk, is alweer de 70ste opvolger van Willibrord. Een ander gezicht, maar dezelfde inzet en opdracht: het geloof in het Aartsbisdom Utrecht bewaren en doorgeven aan de volgende generaties.

Wie schenkt aan het aartsbisdom, draagt bij aan de voortgaande verkondiging van het Evangelie. Om ook de komende generaties de kans te geven vitaal Kerk te zijn, is nu al geld nodig. Voor de opleiding van priesters en voor sterke parochies die de mensen en de middelen hebben om het geloof uit te dragen. In verzorgde vieringen in goed onderhouden kerkgebouwen. In aansprekende catecheseprojecten voor jong en oud. En in diaconale inzet voor mensen in nood, dichtbij en veraf.

Uw financiële steun is dus van levensbelang! Want wie geeft aan het Aartsbisdom Utrecht, geeft om de toekomst van de Kerk in onze streken. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw financiële steun, klein of groot.

Geven met een warme hand
Zo wordt ‘geven bij leven’ wel genoemd: geven met een warme hand. Op die manier geeft u al tijdens uw leven blijk van uw betrokkenheid bij het goede doel van uw keuze – in dit geval de Kerk. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een gift of via een periodieke schenking. Deze (periodieke) giften zijn – onder voorwaarden – aftrekbaar van de belastingen: het aartsbisdom is namelijk aangemerkt als ANBI. Zeer de moeite waard, voor u én voor het aartsbisdom!

Een (eenmalige) gift doen aan het bisdom
Wilt u het aartsbisdom financieel steunen? Maak dan uw gift over op rekening NL18INGB0000002703 t.n.v. het Aartsbisdom Utrecht. U kunt uw schenking ook bestemmen voor een speciale activiteit of specifiek doel (bijvoorbeeld via een fonds op naam). Voor een meerjarige schenking kunt u hier een voorbeeld-overeenkomst downloaden.
U kunt deze ook opvragen bij het aartsbisdom via tel.: 030 2361575.

Iets nalaten aan het aartsbisdom
Wilt u het Aartsbisdom Utrecht laten delen in uw erfenis? U kunt bij de notaris laten vastleggen welk deel/percentage u wilt opnemen in uw testament.

De fondsen van het Aartsbisdom Utrecht
Hieronder vindt u een overzicht van de diverse fondsen van het Aartsbisdom Utrecht, waarvoor u uw schenking desgewenst specifiek kunt bestemmen. Klik op de naam van het fonds voor meer informatie.

Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht
Fonds Bedevaarten
Fonds Diaconie en Caritas
Jongerenfonds
Fonds Nieuw Religieus Leven
Fonds ‘Priesters met emeritaat’
Kardinaal Eijk Fonds

De ‘spelregels’
Op 17 december 2013 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal het belastingplan 2014 aangenomen. In dat plan is onder meer bepaald dat vanaf 2014 periodieke giften gedaan kunnen worden via een schriftelijke, onderhandse overeenkomst tussen de gever en de begiftigde, zijnde een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het Aartsbisdom Utrecht heeft zo’n ANBI-status. Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte. In de nieuwe situatie kan de gever kiezen of deze de gift middels een schriftelijke (onderhandse) overeenkomst met het bisdom wil vastleggen of dat men deze toch via de notaris wil vastleggen.

Een periodieke gift dient aan de volgende voorwaarden te voldoen om volledig fiscaal aftrekbaar te zijn:

  • de jaarlijkse gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te worden overgemaakt naar de begiftigde: het Aartsbisdom Utrecht;
  • de hoogte van de jaarlijkse gift en de vijfjaarlijkse periode dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gever en de begiftigde;
  • de gift stopt binnen de afgesproken periode uiterlijk bij het overlijden van de gever of een ander in de overeenkomst genoemde persoon;
  • het Aartsbisdom Utrecht (ANBI) levert geen directe tegenprestatie aan de gever.

Op de website van de belastingdienst kunt u nadere informatie over deze regeling vinden, klik hier.
Via de website van de belastingdienst is een voorbeeld-overeenkomst te downloaden, klik hier.

Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen.

Periodieke schenking en testament
Een periodieke schenking kan opgenomen worden in een testament als verplichting aan uw erfgenamen. De contante waarde van die verplichting verlaagt dan uw nalatenschap, waardoor de erfbelasting voor uw erfgenamen eveneens wordt verlaagd. Ook hebben uw erfgenamen recht op giftenaftrek gedurende de jaren dat zij aan de door u opgelegde verplichting voldoen. Deze manier van schenken kan aanzienlijke belastingvoordelen opleveren voor de erfgenamen.

Legaat
Geregeld worden legaten, bestemd voor een ANBI, opgenomen in een testament. Het is echter raadzaam zo’n legaat uit uw testament te verwijderen en in plaats daarvan een periodieke gift op te nemen.
De waarde van een legaat wordt van de nalatenschap afgetrokken voordat deze wordt verdeeld onder de erfgenamen. Ook hier profiteren de erfgenamen dus van een lagere erfbelasting, maar ze hebben geen recht op giftenaftrek. Een periodieke schenking is voor hen dus voordeliger.

Folder
Onder de titel ‘Geven aan het aartsbisdom? Geven om de toekomst!’ heeft het Aartsbisdom Utrecht een folder samengesteld waarin de belangrijkste informatie over schenken aan het aartsbisdom op een rijtje wordt gezet. U kunt deze folder hier downloaden. Gedrukte exemplaren aanvragen kan natuurlijk ook: stuur een e-mail naar economaat@aartsbisdom.nl of bel met het aartsbisdom: 030 2361575.

Meer informatie:
Heeft u nog vragen? Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om het aartsbisdom financieel te steunen? Neem dan contact op met adjunct-econoom diaken A.G.L. Dols. Hij is u graag van dienst. Tel.: 030 2391953 of e-mail: dols@aartsbisdom.nl

Direct online doneren
Uw gift kunt u ook via iDeal aan ons overmaken:

Klik hier om online te doneren

 

ANBI-status
De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, waartoe het Aartsbisdom Utrecht behoort, is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):

Klik hier voor meer informatie

 

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Klik hier om ons te mailen