Permanente vorming

De leiding van het Aartsbisdom Utrecht hecht eraan dat de werkers in het pastoraat zich met enthousiasme blijven vormen en scholen, opdat de kwaliteit van het pastoraat op hoog peil blijft. Zij stimuleert dat door de nodige faciliteiten aan te bieden. Voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die met een zending van de bisschop werken, zijn er heel diverse mogelijkheden voor voortgezette opleiding, vorming en training.

Startende werker in het pastoraat
Voor de beroepskrachten met een eerste aanstelling in het pastoraat is er gedurende het eerste werkjaar mentoraat: een aantal gesprekken met een ervaren collega, om in te groeien in het pastoraat.

Van junior naar senior werker in het pastoraat
Aan junior werkers in het pastoraat wordt voortgezette vorming aangeboden in de eerste werkfase rond thema’s die ze in de praktijk tegenkomen, terwijl senior werkers gedegen scholing krijgen die aansluit bij het profiel waarin ze werken: diaconie, catechese, kerkopbouw of liturgie.

Trainingen
Aan werkers in het pastoraat wordt verder de mogelijkheid geboden om samen met medegelovigen communicatieve trainingen te volgen, die persoonlijkheidsgroei en professionele houding verder kunnen verdiepen. Ook bestaat de mogelijkheid tot persoonlijke supervisie. Alle werkers in het pastoraat kunnen deelnemen aan bezinnings- en studiedagen, aan intervisie, trainingen, cursussen en retraites. Voor priesters die gevormd zijn aan het voormalige Ariënskonvikt is er een aantal keren per jaar de Ariënskring.
Voor pastorale teams en voor teamleiders en pastoors worden trainingen aangeboden die zijn toegesneden op teamvorming, resp. leiderschap in het pastoraat.

Individuele studieopdrachten
Daarnaast is het mogelijk om te werken aan individuele studieopdrachten.

Permanente vorming en educatie
Overeenkomstig het rechtspositiereglement wordt van iedere werker in het pastoraat verwacht dat hij of zij minimaal vijf dagen per jaar besteed van verdere studie en/of vorming.

Meer informatie bij de: Commissie Permanente Vorming, secretariaat: Ariënsinstituut, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht, tel.: 030 2310490, e-mail: rector@ariensinstituut.nl.